دوربین های آنی‌رو در آزادراه‌ها چگونه عمل می‌کند؟

217 👁 ترددکنندگان به محض عبور خودرو از آزادراهای تحت پوشش خدمت آنی‌رو، اطلاعات عبوری خودروی برداشت شده و به سامانه مرکزی آنی‌رو ارسال می‌شود. این اطلاعات شامل تصویر خوردو، شماره پلاک، کلاس و زمان تردد خودرو می‌باشد. بعد از ثبت این اطلاعات پیامی با محتوای مبلغ عوارضی برای صاحب خودرو ارسال می‌شود. بعد از تردد …

دوربین های آنی‌رو در آزادراه‌ها چگونه عمل می‌کند؟ ادامه »